3015_2239_4268-header-seben-img (1)
Kurumsal İnternet Sitesi Aydınlatma Politikası

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Seben Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Seben Belediyesi, ilgili kişiden elde ettiği kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorilerinde yer alan verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak;

 1. Belediye ile hukuki ilişkide bulunan kişilerle irtibatı sağlamak,
 2. Belediyenin fiziki güvenliğini sağlamak,
 3. Talep ve şikâyetleri almak,
 4. Bilgi güvenliği süreçlerini yürütebilmek,
 5. Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 6. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 8. Su, vergi ve harç, ücret, idari para cezası online ödeme ve bilgi edinme sistemine kayıt işlemlerinin tamamlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler kanuni görevler ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak internet ortamında otomatik olarak işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Belediyemize başvuru yaparak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Seben Belediyesinin İzzet Baysal Cad. No:7 Seben/BOLU adresine şahsen dilekçe veya posta ile iletebilirsiniz.