E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/38

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,       Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

                Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM,Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

          Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ,  “çoğunluk bulunduğundan dolayı, Belediye Meclisinin 2017 Dönemi, Mart ayı olağan toplantısının 2 inci birleşiminin, 1 inci oturumunu açıyorum.” dedi. Ayrıca 06.03.2017 tarihli Selami BAYHAN ’ın mazeret beyan eden dilekçesi ile izinli sayılması ve toplantının gündemde belirtilen husus doğrultusunda yapılması Başkan tarafından oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle)  yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

          Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

          1–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 24.02.2017 tarihli ve 60  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 2017/36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatı  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 06.03.2017 tarihli ve 77 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 06.03.2017 tarihli ve 2017/ 2 sayılı İmar Komisyonu Raporu Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.           

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı.  Meclis Başkanı alınan komisyon kararındaki alanlardan, İlçemiz Keskinli Mahallesinde hali hazırda KONUT alanı olarak ayrılmış olan tapunun, 133 ada 77 nolu 1.628,86 m2 miktarlı parselin , 133 ada 67 nolu 1.793,81 m2 miktarlı parselin , 133 ada 122 nolu 1.687,47 m2 miktarlı parselin ve 133 ada 126 nolu 6.334,49 m2 miktarlı parselin TOKİ tarafından İlçemizdeki konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla 2. Etap olarak yapılaşmaya gidileceğinden daha önce 1 nci ve 2 nci bölge olarak ayrılan alanların ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2. Etap 3.Bölge olarak kullanılabilmesi için İmar değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince, belirtilen alanların TOPLU KONUT ALANI olarak İmar Planı değişikliği yapılmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.15’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                        (İMZA)                        (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                Mustafa BELEN                 Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                          KATİP                          KATİP

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2017                       KARAR NUMARASI :  2017/39

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

           Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

            1–Gündemin bu maddesi, Denetim Komisyonu Başkanlığının, 27.02.2017 tarihli  ve 28 sayılı yazıları ekindeki Denetim  Komisyonu  Raporu ve eklerinin görüşülmesi kapsadığından;          

            Belediye Denetim Komisyonu tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince tanzim edilen 27.02.2017 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, Denetim Komisyonu Başkanlığınca 27.02.2017 tarihli ve 28 sayılı yazı ekinde Meclis Başkanlığına, Meclis Başkanlığınca da 27.02.2017  tarihli yazı ve ekleri ile Belediye Meclisine havale edilen Denetim Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

            İlgi raporda, Belediye Tahsilat Yönetmeliğine aykırı herhangi bir usulsüzlük olmadığı ve 2016 Yılı Tahsilat Denetim Raporunun aynen onaylandığı, 2016 Mali Yılında Belediye Bütçesinden yapılan giderlerin ihale iş ve işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununa,4734 sayılı ve 2886 sayılı kanunlara uygun olarak yapıldığı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine riayet edildiği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümlerinin eksiksiz uygulandığı, harcamaların belgelere dayandığı ve herhangi bir eksiğin bulunmadığı, 2016 Mali Yılında 2.819.639,43 TL. Bütçe Gideri tahakkuk ettiği, 2.172.711,63 TL. Faaliyet Gideri tahakkuk ettiği ve ilgililere aynen ödendiği, 3.675.289,79 TL. Bütçe Geliri elde edildiği, 529.875,00 TL. ödeneğin 2016 Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması yapılan birinci ve ikinci düzeyler arasında aktarma yapıldığı, 2017 Mali Yılına  1.414.652,51 TL. Sermaye Giderleri Ödeneğinden ödenek devrettiği, 365.455,71 TL. Ödeneğin ise kullanım olanağı olmadığından imha edildiği, 

            Belediyelere gelir getirici  5779, 2464 ve 1319 sayılı Kanunların eksiksiz olarak uygulandığı, Belediye Meclisince tespit edilen ücret ve tarife cetvellerindeki miktarların mükelleflere kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde aynen uygulandığı, Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirler, Sermaye Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlardan toplam 3.588.370,13 TL. Faaliyet Geliri elde edildiği, tahakkuk eden 110.671,07 TL’ nin 2017 Yılı Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç devrettiği, tahsilat oranının % 96,77 olduğu, 78.512,79 TL’ nin  2017 yılı Bütçe Emanetleri Hesabında alacak devrettiği, 1.909.621,14 TL’ nin 2017 Mali Yılına bankada nakit olarak devrettiği ve raporun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlandığı, mezkûr Kanunun 55 ve   Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22 nci maddesi gereğince, Başkanın, meclisin Nisan ayı toplantısında Denetim Raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi vermesi ve meclisin bilgisine sunulması gerektiği  belirtilmektedir.

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince tanzim edilen 27.02.2017 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, mezkûr Kanunun 55 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22 nci maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunuldu. 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ         Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                KATİP                                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2017                  KARAR NUMARASI :  2017/40

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Plan Tadilatı Onayı yapılması hakkındaki 28.03.2017 tarihli ve 111 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2017 tarihli ve 111 sayılı yazıları Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.            

             İlgi yazıda, imar planı tadilatı yaptırılması konusunda, Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarihli ve 2017/38 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Keskinli  Mahallesi, tapunun 133 ada, 67-77-122 ve 126 nolu parsellerin, imar planında söz konusu fonksiyona ait plan değişiklikleri yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince “Toplu Konut” alanı olarak,  imar tadilatı yapıldığı, yapılan imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi tarafından onanması gerektiği belirtilmektedir.

           Meclis Başkanı tarafından yukarıda belirtilen alan ile ilgili imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince onanması teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)               (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ        Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2017                      KARAR NUMARASI :  2017/41

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

             Gündem gereği görüşmelere devam edildi.               

             3–Yazı   İşleri   Müdürlüğünün, 2016  Yılı  İdare Faaliyet Raporunun, belediye meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki 29.03.2017 tarihli ve 31 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

             Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin, 3 üncü fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi gereğince, Meclis Başkanlığı görevinden (divandan) ayrılarak yerini, Meclis 1 inci Başkan Vekili Fatih KAVAK’ a bıraktı. Meclis 1 inci Başkan Vekili Divandaki yerini aldıktan sonra, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesinin, 1 inci fıkrasında belirtilen ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun 41 inci maddesine dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ in 11 inci maddesi gereğince hazırlanan,  2016 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu okundu. Meclis 1 inci Başkan Vekili tarafından üyelere, faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Meclis 1 nci Başkan Vekili tarafından, 2016 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde, 2016 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra, Meclis 1 nci Başkan Vekili Divandaki yerinden ayrıldı. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, tekrar divandaki yerini aldı ve çalışma ve katkılarından dolayı Belediye Meclis Üyelerine ve Belediye Personeline teşekkür etti.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                  (İMZA)                                (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ         Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/42

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

             Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

             4– Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Çok Amaçlı Salon Projesi işi için İller Bankası A.Ş. ’den Kredi talebi hakkındaki 04.04.2017 tarihli ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesi kapsadığından,

 

            Bu husustaki, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün  04.04.2017 tarihli ve 43 sayılı ,Çok Amaçlı Salon Projesi işi için İller Bankası A.Ş. ’den Kredi talebi ile ilgili yazıları, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Belediyemizce İlçemize yapılacak olan Çok Amaçlı Salon Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 400.000,00 (Dörtyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve  alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin  mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya  Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ın yetkili kılınması teklif edildi. Üyelerden bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda  teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

              Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.35’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                  (İMZA)                                 (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ         Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                   KATİP                                     KATİP

 

Haber tarihi: 14 / 04 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: BELEDİYE KUTLU DOĞUM AŞI İKRAM ETTİ
Sonraki: 6.Sinif Öğrencileri Bursa -Çanakkale Gezisinin Tadını Çıkardı


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
Başkan‘Karadeniz’in En Beğenilen İlçe Belediye Başkanı’Seçildi.
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...
TÜRKİYENİN EN BEĞENİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI OYLAMASINDA BAŞKAN ÖZBAĞ DESTEK BEKLİYOR
Tarih: 06/02/2018
Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Belediye Başkanları Birliği’nce düzenl... Devamını oku...
VEFAT-HALİL GÜNGÖR 26.01.2018
Tarih: 26/01/2018
İLÇEMİZ KESENÖZÜ KÖYÜNDEN HATUN GÜNGÖR ÜN EŞİ,ŞÜKR&... Devamını oku...
VEFAT-NAZIM YAŞAR 26.01.2018
Tarih: 26/01/2018
İLÇEMİZ ÇARŞI MAHALLESİNDEN ŞAHİDE YAŞAR IN EŞİ,YÜKSEL ŞANLI,YÜCEL YAŞAR,M... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 09/01/2018
Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ’a oy vermek için aşağıda belirtilen ... Devamını oku...
VEFAT-HÜSEYİN YERLİKAYA 05.01.2017
Tarih: 05/01/2018
İLÇEMİZ HOÇAŞ KÖYÜNDEN EDA YERLİKAYA NIN EŞİ,MEHMET YERLİKAYA,MERAL KANİ,M... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 208910
Aktif: 8
Bugün: 153
Dün: 389
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss